Informacja dla klienta pn. - pt. 7.30-14.30
Siedziba firmy ul. ks. Franciszka Ścigały 14, 40-205 Katowice
 • Zaloguj się
  Zaloguj się
 • Zarejestruj się
0
Koszyk:
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!

Reklamacje

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

„KATOWCKI WĘGIEL” Sp. z o.o.

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa tryb zgłaszania, rozpatrywania oraz postępowania reklamacyjnego dotyczącego jakości i ilości węgla sprzedawanego przez „Katowicki Węgiel” Sp. z o.o.

Podstawowe terminy i definicje

Analiza rozjemcza – fizykochemiczna analiza próbki rozjemczej wykonana w niezależnym laboratorium akredytowanym.

Analiza ziarnowa - to proces lub wynik procesu rozdziału próbki na klasy ziarnowe, każda o określonych granicach wymiarów ziaren, wychód każdej klasy wyraża się w procentach masowych (m/m), w stosunku do masy próbki. zgodne z PN-ISO 1213-2

Deklarowane parametry – zadeklarowany zakres parametrów jakościowych węgla

Niezależne laboratorium akredytowane – niezależny od stron wspólnie uzgodniony podmiot, wykonujący akredytowane badania węgla.

Odbiorca - firma lub osoba fizyczna odbierająca (kupująca) lub przechowująca węgiel.

Parametry jakościowe węgla- wynik badania jakościowego określający właściwości fizyko – chemiczne węgla.

Parametry rzeczywiste – parametry jakościowe węgla przyjęte do ostatecznych rozliczeń handlowych.

Partia węgla- węgiel jednego typu, jednego sortymentu, w jednej klasie zbytu lub przedziale jakościowym, wysłany w jednej przesyłce.

Próbka laboratoryjna -definicja zgodna z PN-90/G04502.

Próbka ogólna- definicja zgodna z PN-87/G01052.

Próbka komisyjna- to komisyjnie (w obecności obu Stron) pobrana próbka węgla zgodnie z uznanymi PN w celu wyznaczenia ostatecznych parametrów jakościowych przedmiotowej partii węgla. Z próbki komisyjnej sporządza się próbki laboratoryjne, po jednej dla każdej ze stron, oraz jedną zaplombowaną próbkę rozjemczą dla niezależnego od Stron akredytowanego laboratorium. Wyniki jakościowe z próbki rozjemczej uznaje się za rozstrzygające.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO JAKOŚCIOWEGO

Tryb zgłaszania reklamacji

 1. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że towar (po przejściu na własność) posiada wady fizyczne lub nie jest zgodny z umową może zgłosić reklamację

 2. Uprawnionym do składania reklamacji jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, którym „Katowicki Węgiel” Sp. z o.o sprzedał reklamowany towar.

 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie do Głównego Specjalisty ds. kontroli jakości „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o. na adres :

  „Katowicki Węgiel” Sp. z o.o.

  ul. ks. Franciszka Ścigały 14

  40-205 Katowice

  Adres e-mail : jakosc@wegiel.katowice.pl

  Fax: (32) 351 34 88

  Jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę wysłania pisma (faksu, emaila).

 4. Reklamacja wysłana faksem lub w formie e- maila winna być natychmiast potwierdzona pismem, przesłanym listem poleconym na adres „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o.

 5. Reklamujący ma obowiązek zeskładować reklamowaną partię węgla oddzielnie, i zabezpieczyć w całości do działań reklamacyjnych.

 6. Zgłoszenie reklamacji powinno spełniać następujące wymagania:

 7. zawierać dokumenty identyfikujące reklamowaną partię węgla (należy załączyć fakturę sprzedaży, dokument przewozowy),

 8. określać powód zgłoszenia reklamacji,

 9. określać tonaż reklamowanej partii węgla,

 10. Zgłoszenie reklamacji nie zmienia terminu płatności faktur dotyczących reklamowanej partii węgla.

  Tryb postępowania reklamacyjnego

 11. Decyzję o sposobie postępowania reklamacyjnego podejmuje Sprzedawca w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo zgłoszonej reklamacji.

 12. Nie udzielenie w tym terminie odpowiedzi na reklamację jest równoznaczne z jej uznaniem.

 13. Datą odpowiedzi na reklamację jest data wysłania pisma Sprzedawcy do Kupującego. Dopuszcza się przesłanie ww. odpowiedzi drogą mailową.

 14. W przypadku podjęcia decyzji o potrzebie komisyjnego pobrania próbek, do ustalenia parametrów jakościowych lub zbadania uziarnienia, przedstawiciele Sprzedającego pobiorą komisyjnie (wspólnie z Kupującym) próbki z reklamowanej partii węgla w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji.

 15. Z przeprowadzonego opróbowania reklamowanej partii węgla sporządza się protokół.

 16. Podczas komisyjnego pobierania prób bezwzględnie musi uczestniczyć odbiorca węgla.

   

  Ustalanie parametrów jakościowych

 17. Podstawą do określenia parametrów jakościowych reklamowanej partii węgla są wyniki badań laboratoryjnych próbki komisyjnej, pobranej przy udziale zgłaszającego reklamację i przedstawicieli „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o.

 18. Z próbki ogólnej będą przygotowane trzy próbki laboratoryjne, po jednej dla każdej ze stron, a trzecia próbka, odpowiednio zabezpieczona i zaplombowana przechowywana będzie jako próbka rozjemcza przez „Katowicki Węgiel” Sp. z o.o.

 19. Reklamacja, po uzgodnieniu może zostać rozpatrzona w oparciu o średnie arytmetyczne wyniki stron. W przypadku braku takiego uzgodnienia każda ze stron ma prawo zlecić analizę próbki rozjemczej ustalonemu przez strony niezależnemu laboratorium akredytowanemu. W przypadku niemożności uzgodnienia akredytowanego laboratorium ustala się, że będzie nim Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Wyniki analizy próbki rozjemczej rozstrzygają o wyniku reklamacji.

 20. Koszty wykonania analizy próbki rozjemczej w niezależnym laboratorium akredytowanym ponosi strona, której wyniki nie potwierdziły się.

 21. W przypadku powtarzających się różnic w wynikach parametrów jakościowych, strony mogą uzgodnić wspólny, komisyjny tryb pobierania próbek węgla u odbiorcy wraz z zasadami oznaczania parametrów próbki rozjemczej lub zlecić opróbowanie i oznaczanie parametrów jakościowych węgla niezależnemu, akredytowanemu laboratorium.

   

  Ustalanie składu ziarnowego oraz zawartości kamienia

  Podstawą do określenia rzeczywistej zawartości nadziarna, podziarna lub kamienia w reklamowanej partii węgla są wyniki analizy ziarnowej dokonanej komisyjnie u odbiorcy z udziałem zgłaszającego reklamację oraz przedstawicieli „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o.
   

  Postanowienia końcowe

 22. Ewentualne odwołania reklamującego od pisemnych decyzji „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o. w sprawach dotyczących reklamacji należy przesyłać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania reklamacyjnego do Głównego Specjalisty ds. kontroli jakości w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma decyzyjnego z „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o.

 23. Dopuszcza się inny tryb postępowania reklamacyjnego, jeśli umowa stanowi inaczej lub za zgodą Zarządu „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o.

  Niniejszy Regulamin zatwierdzono uchwałą Zarządu Spółki nr 128/2016
   z dnia 8 września 2016 roku.