Akcyza

Wyroby węglowe zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku akcyzowym, stanowią wyroby akcyzowe.

W przypadku wyrobów węglowych, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu (art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy).

Ustawodawca, mocą art. 31a ust. 1 zwolnił jednak z opodatkowania sprzedaż wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych:

1) w procesie produkcji energii elektrycznej;

2) w procesie produkcji wyrobów energetycznych;

3) przez gospodarstwo domowe,
organ administracji publicznej,
jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457),
podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.);

4) do przewozu towarów i pasażerów koleją;

5) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;

6) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;

7) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;

8) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe;

9) przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Jeśli sprzedaż wyrobów węglowych na wymienione powyżej cele opałowe dokonywana jest na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu, to warunkiem skorzystania ze zwolnienia z akcyzy jest wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego (art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy).  Potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych może dokonać również osoba upoważniona ( której udzielono Pełnomocnictwa) przez finalnego nabywcę węglowego.

Druk pełnomocnictwa

 

Skontaktuj się z nami

Siedziba firmy:
ul. Ks. Franciszka Ścigały 14
40-205 Katowice
Sekretariat: +48 32 351 34 28

NIP 954-19-42-907

wyślij wiadomość