Informacja dla klienta pn. - pt. 7.30-14.30
Siedziba firmy ul. ks. Franciszka Ścigały 14, 40-205 Katowice
  • Zaloguj się
    Zaloguj się
  • Zarejestruj się
0
Koszyk:
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!

Akcyza

Wyroby węglowe zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku akcyzowym, stanowią wyroby akcyzowe.

W przypadku wyrobów węglowych, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu (art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy).

Ustawodawca, mocą art. 31a ust. 1 zwolnił jednak z opodatkowania sprzedaż wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych:

1) w procesie produkcji energii elektrycznej;

2) w procesie produkcji wyrobów energetycznych;

3) przez gospodarstwo domowe,
organ administracji publicznej,
jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457),
podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.);

4) do przewozu towarów i pasażerów koleją;

5) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;

6) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;

7) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;

8) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe;

9) przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z dnia 04.09.2018 r. poz. 1697), warunkiem zastosowania zwolnienia w przypadku sprzedaży węgla na rzecz FNW jest:

a) wystawienie faktury przez sprzedającego,
b) uzyskanie od FNW oświadczenia, że wyroby są przeznaczone do celów zwolnionych.
Oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów węglowych do celów zwolnionych od akcyzy powinno zawierać:
• dane nabywcy:
- w przypadku nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą: nazwę i adres siedziby, NIP
- w przypadku nabywcy będącego osobą fizyczną: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - nazwę i dokument stwierdzający tożsamość.
• określenie ilości i rodzaju wyrobów,
• wskazanie przeznaczenia nabywanych wyrobów
• datę i miejsce złożenia oświadczenia
• czytelny podpis.
Potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych może dokonać również osoba upoważniona ( której udzielono Pełnomocnictwa) przez finalnego nabywcę węglowego.
Jednocześnie ustawa o podatku akcyzowym zobowiązuje osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej do okazania sprzedawcy dokumentu na podstawie , którego można będzie potwierdzić jego tożsamość (dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość)

Potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych może dokonać również osoba upoważniona ( której udzielono Pełnomocnictwa) przez finalnego nabywcę węglowego.

WAŻNE

Do dnia odwołania stanu epidemii, ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wirusem SARS-CoV-2 na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159), w przypadku sprzedaży na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia,
o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, wyrobów węglowych w ilości przekraczającej 200 kg, a nieprzekraczającej 2000 kg jednorazowo, dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie musi być spełniony warunek, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy, w zakresie dotyczącym uzyskania od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy


Druk pełnomocnictwa