Informacja dla klienta ZP Juliusz

Siedziba Spółki

pn. - pt. 7.30-14.30

32 291 01 20 w. 226 lub 237
515 087 503,  502 409 711

32 351 34 28

Akcyza

Wyroby węglowe zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku akcyzowym, stanowią wyroby akcyzowe.

W przypadku wyrobów węglowych, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu (art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy).

Ustawodawca, mocą art. 31a ust. 1 zwolnił jednak z opodatkowania sprzedaż wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych:

1) w procesie produkcji energii elektrycznej;

2) w procesie produkcji wyrobów energetycznych;

3) przez gospodarstwo domowe,
organ administracji publicznej,
jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457),
podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.);

4) do przewozu towarów i pasażerów koleją;

5) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;

6) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;

7) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;

8) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe;

9) przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z dnia 04.09.2018 r. poz. 1697), warunkiem zastosowania zwolnienia w przypadku sprzedaży węgla na rzecz FNW jest:

a) wystawienie faktury przez sprzedającego,
b) uzyskanie od FNW oświadczenia, że wyroby są przeznaczone do celów zwolnionych.
Oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów węglowych do celów zwolnionych od akcyzy powinno zawierać:
• dane nabywcy:
-    w  przypadku nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą: nazwę i adres siedziby, NIP
-    w przypadku nabywcy będącego osobą fizyczną: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer 
     dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL .
• określenie ilości i rodzaju wyrobów,
• wskazanie przeznaczenia nabywanych wyrobów
• datę i miejsce złożenia oświadczenia
• czytelny podpis.
Potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych może dokonać również osoba upoważniona ( której udzielono Pełnomocnictwa) przez finalnego nabywcę węglowego.
Jednocześnie ustawa o podatku akcyzowym zobowiązuje osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej do okazania sprzedawcy dokumentu na podstawie , którego można będzie potwierdzić jego tożsamość (dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość)

Potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych może dokonać również osoba upoważniona ( której udzielono Pełnomocnictwa) przez finalnego nabywcę węglowego.

Druk pełnomocnictwa

 

Skontaktuj się z nami

Siedziba firmy:
ul. Ks. Franciszka Ścigały 14
40-205 Katowice
Sekretariat: +48 32 351 34 28

NIP: 9542799599

Nr rejestrowy BDO 000153804

wyślij wiadomość